Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování

Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování

  • Autor: Krajský úřad Středočeského kraje
  • Rok vydání: 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2018 a 2019
  • Vydavatel: Krajský úřad Středočeského kraje
  • Popis: sešitová měkká vazba, 148 × 210 mm, 8–12 stran, fotografie, mapy

Krajský úřad Středočeského kraje ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje a provozovateli zpracovává pro objekty zařazené do skupiny A nebo B podle zákona č. 224/2015 Sb. (zákon o prevenci závažných havárií) jasně a srozumitelně formulovanou informaci o nebezpečí závažné havárie, včetně možného domino efektu, o preventivních bezpečnostních opatřeních a o žádoucím chování obyvatel v případě vzniku závažné havárie podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

Pro objekt zařazený do skupiny B se veřejnosti v zóně havarijního plánování poskytuje informace nejméně jednou za 5 let. Pokud se informace týká objektu zařazeného do skupiny B určeného zároveň podle § 7 odst. 1 zákona č. 224/2015 Sb., krajský úřad zajišťuje poskytnutí této informace rovněž provozovatelům všech budov nebo zařízení navštěvovaných veřejností, zejména školských, zdravotnických a sociálních zařízení, a sousedních objektů, které jsou v zóně havarijního plánování umístěny.

Informace pro veřejnost se aktualizuje po každé změně v objektu, která může ovlivnit bezpečnost mimo objekt. Níže uvedené publikace jsou zpracovány podle již neplatného zákona č. 59/2006 Sb.

Z analýzy rizik vyplynulo, že zdrojem rizika je manipulace s uskladněnými chemikáliemi, porucha elektrické manipulační techniky a automobilů, údržbářské práce a organizační nedostatky, např. neprovádění kontrol a revizí. Při porušení celistvosti obalů může dojít při fatální chybě obsluhy k úniku pesticidů na podlahu skladu, která však plní funkci záchytné jímky. V případě vzniku požáru a zahoření pesticidů vznikne toxický kouř, který se šíří podle meteorologických podmínek, především podle směru a síly větru. V závislosti na množství hořících pesticidů a rychlosti větru a meteorologických podmínkách v okolí ZZN POLABÍ a.s. je reálná možnost zasažení obyvatelstva toxickými zplodinami hoření v okruhu cca 400 metrů od případného požáru.“

Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování, ZZN Polabí, a.s., Kolín, str. 2 a 3

Dokumenty

Dokumenty