Aktuality z posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) ve Středočeském kraji

Posuzování vlivů na životní prostředí

Posuzování vlivů na životní prostředí se v současné době provádí procesem EIA (posuzování záměrů) a procesem SEA (posuzování koncepcí). Tyto procesy jsou upraveny zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). 


EIA (Environmental Impact Assessment)

EIA je proces posuzování vlivů záměrů na životní prostředí.

Záměrem se podle § 3 písm. a) odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. rozumí stavby, zařízení, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 cit. zákona. Ustanovení § 4 odst. 1, resp. odst. 2 a 3, specifikují záměry podléhající, resp. nepodléhající posouzení také s odkazem na přílohu č. 1 cit. zákona. V této příloze jsou uvedeny záměry posuzované vždy (kategorie I) a záměry (včetně v zákoně definovaných změn těchto záměrů) posuzované v případě, že se tak stanoví ve zjišťovacím řízení (kategorie II).

Záměrem se také podle § 3 písm. a) odst. 2 zákona rozumí stavby, zařízení, činnosti a technologie, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle zákona o ochraně přírody a krajiny mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.


SEA (Strategic Environmental Assessment)

SEA je proces posuzování vlivů koncepcí, včetně územně plánovacích dokumentací, na životní prostředí.

Koncepcí se podle § 3 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb. rozumí strategie, politiky, plány nebo programy včetně těch, které jsou spolufinancované z prostředků Evropské unie, zpracované nebo zadané orgánem veřejné správy a následně orgánem veřejné správy schvalované nebo ke schválení předkládané. Ve vztahu k posuzování vlivů se dále podle § 10a cit. zákona rozlišují koncepce posuzované vždy a koncepce, o jejichž posouzení se rozhoduje ve zjišťovacím řízení.

Pro posuzování územně plánovací dokumentace (ÚPD) platí zvláštní ustanovení dle § 10i cit. zákona. Vzhledem k tomu, že na rozdíl od ostatních typů koncepcí je zpracování a projednání ÚPD jasně stanoveno příslušnou legislativou, tj. zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je i proces posuzování vlivů ÚPD navržen tak, aby respektoval jednotlivé kroky a fáze přípravy ÚPD.

V případě, že orgán ochrany přírody svým stanoviskem nevyloučí významný vliv koncepce či záměru na plochy soustavy NATURA 2000 (EVL nebo PO), musí být daná koncepce nebo záměr předmětem posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb.

Pořizování změny územního plánu zkráceným postupem – § 55a a § 55b stavebního zákona

Pořizování změny územního plánu zkráceným postupem podle § 55a§ 55b stavebního zákona je možný od nabytí účinnosti novely stavebního zákona dne 1. 1. 2018. 

O pořízení změny územního plánu a jejího obsahu rozhoduje zastupitelstvo obce na základě podaného návrhu na pořízení změny územního plánu. Obsahem návrhu jsou podklady uvedené v § 55a odst. 2 stavebního zákona.

Mimo jiné jsou těmito podklady i stanovisko orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny a stanovisko podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Je-li změna územního plánu pořizována z vlastního podnětu, zajišťuje tato stanoviska sám pořizovatel (dále též žadatel). O tato stanoviska je potřeba zažádat Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství. O obě stanoviska je možné zažádat v jedné žádosti, následně budou obě stanoviska vydána v jedné odpovědi žadateli.

Do žádosti o stanoviska je třeba uvést následující údaje:

  • název obce, jejíž územní plán má být navrhovaným obsahem změny měněn
  • údaje umožňující identifikaci žadatele (jméno, příjmení, korespondenční adresa, je vhodné uvést tel. nebo e-mailový kontakt)
  • údaje umožňující identifikaci pozemků, kterých se týká navrhovaný obsah změny – název obce, čísla parcel, katastrální území, mapový podklad a podobně
  • důvody pro pořízení změny ÚP
  • návrh obsahu změny ÚP 
  • identifikační údaje ověřující vlastnická a majetková práva k vydání těchto stanovisek nejsou potřeba

Dokumenty