Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje na období 2018–2028

Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje na období 2018–2028

Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje na období 2018–2028 byla pořízena za účelem aktualizace systému střednědobých a dlouhodobých cílů, pravidel a opatření, která mají přispět ke zlepšení stavu přírody a krajiny v regionálním měřítku a s přihlédnutím ke specifikům jeho území. Koncepce vychází z cílů a principů aktualizovaného Státního programu ochrany přírody a krajiny České republiky schváleného usnesením vlády č. 1497 ze dne 30. listopadu 2009.

Aktualizace koncepce kraje v oblasti ochrany přírody a krajiny vychází z podrobné analýzy stávajícího stavu přírodního prostředí, jeho příčin a vývojových trendů i s ohledem na již realizovaná opatření v rovině právní, ekonomické a informační. Na základě tohoto vyhodnocení byly formulovány a aktualizovány reálné cíle, které by měl kraj v oblasti ochrany přírody a krajiny prosazovat a respektovat. Nedílnou součástí koncepce je soubor návrhů opatření, jak těchto cílů dosáhnout.

Hlavním principem strategie ochrany přírody a krajiny je skutečnost, že zachování a obnova biodiverzity a ekologické stability krajiny je základem udržitelného hospodaření v krajině a předpokladem udržení ekologicky vyváženého stavu s respektováním měnících se podmínek prostředí.


Dokumenty