Kontakty

Kontakty

Ing. Martin Gregor
lesnictví
tel.: 257 280 170, 725 904 660
gregorm@kr-s.cz

Ing. Ctibor Volný, Ph.D.
lesnictví, myslivost
tel.: 257 280 360, 702 159 653
volny@kr-s.cz

Ing. Miroslav Šusta
příspěvky na hospodaření v lesích
tel.: 257 280 925, 702 159 681
susta@kr-s.cz

Ing. Tomáš Zíka, Ph.D.
příspěvky na hospodaření v lesích
tel.: 257 280 361, 702 159 666
zika@kr-s.cz

Oddělení zemědělství a lesnictví

Aktuality z lesnictví

— 5 Položek na stránku
Je zobrazeno 1 - 5 položek z celkového počtu 19.

Lesnictví ve Středočeském kraji

Lesy a lesnatost

Středočeský kraj je svou rozlohou 1 101 552 ha největším krajem České republiky, avšak lesnatostí je v rámci krajů, shodně s Jihomoravským krajem, nejmenší. Ve Středočeském kraji je 298 304 ha lesa, což představuje průměrnou lesnatost kolem 27 %. Největší lesnatost mají okresy Příbram (47 %) a Rakovník (40 %), naopak nejméně lesnaté jsou okresy Nymburk a Kolín (18 %). Lesnatost je vyšší v jižní až severozápadní části kraje.

Nejvíce lesů ve Středočeském kraji je ve vlastnictví státu (47 %), a to ve správě Lesů České republiky, s.p., a v menší míře také ve správě Vojenských lesů a statků, s.p. (vojenský újezd Brdy). Ve Středočeském kraji je vysoký podíl lesa ve vlastnictví fyzických osob (23 %).


Druhy lesů

V lesích Středočeského kraje se převážně vyskytují jehličnaté dřeviny (okolo 72 %) – většinu tvoří smrk ztepilý (32 %) a borovice lesní (29 %). Mezi listnatými dřevinami dominují dub zimní, letní a habr obecný. Zastoupení dřevin není ideální, protože se na území kraje vyskytuje především dubovo-bukový lesní vegetační stupeň, který nejvíce vyhovuje dřevinám, jako je buk lesní, dub zimní či habr obecný.

Na lesy ve Středočeském kraji je vyvíjen velký antropogenní vliv, a to zejména v blízkosti velkých měst, v oblastech tradiční rekreace (např. Slapská přehrada, Sázava, Vltava) a kolem dynamicky se rozvíjejících obcí v blízkosti hlavního města Prahy. Hlavní problémy s tím spojené jsou snaha o výstavbu nebo přestavbu rekreačních objektů na lesních pozemcích a výstavba rodinných domů ve vzdálenosti menší než 50 m od hrany lesního pozemku. Je nutno podotknout, že taková výstavba má negativní vliv na lesní ekosystém a na produkční a mimoprodukční využití lesa a je možná pouze ve výjimečných případech v souladu se schváleným územním plánem obce.

Lesy hospodářské, tedy lesy s primární funkcí produkční, zaujímají největší plochu lesních porostů Středočeského kraje (cca 70 %). Ostatní plochu lesů zaujímají lesy, které plní především mimoprodukční funkce lesů, jako např. lesy zajišťující ochranu půdy před vodní a větrnou erozí na prudkých svazích, skalních útvarech (např. svahy kolem Vltavy, Sázavy a Berounky, exponované partie Brd, Kokořínsko), lesy zajišťující ochranu vodních zdrojů (např. vodní nádrž Želivka, Řepínský důl) a v neposlední řadě lesy příměstské a rekreační. V rekreačních lesích bylo již vybudováno mnoho kilometrů cyklostezek (okresy Kladno a Praha-západ).


Příspěvky na hospodaření v lesích

Lesnictví je nutno chápat jako poslání, které zajistí nejen dostatek kvalitní dřevní hmoty, ale především kvalitní péče o mladé porosty, způsob hospodaření a vysazování melioračních a zpevňujících dřevin pro zvyšování stability porostů vůči  biotickým činitelům. Každoročně jsou zveřejňovány informace, jakým způsobem je možné čerpat příspěvky na hospodaření v lesích. K tomu Středočeský kraj vydává Zásady pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích, které jsou uvedeny v kapitole Příspěvky na hospodaření v lesích.