Aktuality z odpadového hospodářství

— 5 Položek na stránku
Je zobrazeno 1 - 5 položek z celkového počtu 25.

Odpadové hospodářství ve Středočeském kraji

Produkce a odstraňování odpadů

Ve Středočeském kraji se roční produkce odpadů pohybuje kolem 4,5 mil. tun, množství komunálního odpadu představuje množství cca 770 000 tun ročně, z toho směsného komunálního odpadu je kolem 380 tis. tun ročně. Největší vznikající objemy odpadů jsou spojeny s výrobou energie, stavebnictvím a zemědělstvím. Velké množství odpadu vzniká v zemědělství, tyto odpady však jsou v zemědělství ve velkém množství opět vzápětí využívány.

Hlavním způsobem odstraňování odpadů, které již není možné dále využít, je jejich skládkování. Ročně se na 21 skládkách spadajících do působnosti zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, uloží řádově 1 mil. tun odpadů. Ve Středočeském kraji jsou dále provozovány 3 spalovny, které mají význam především při odstraňování nebezpečných a nemocničních odpadů. Ročně je v těchto zařízeních odstraněno cca 13 000 t odpadů.


Problémy nakládání s odpady

Mezi hlavní problémy spojené s nakládáním s odpady ve Středočeském kraji patří nízký podíl materiálového využívání komunálních odpadů, přetrvávající velké množství černých skládeknakládání s autovraky. Dalším problémem je nakládání se stavebním odpadem, při kterém zůstávají značné rezervy, zejména pokud jde o nakládání se stavebním odpadem hned při jeho vzniku, a s tím spojené opětovné využití stavebních odpadů ve stavebnictví.


Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje pro období 2016 až 2025

K řešení těchto i dalších problémů přispívá zpracovaný Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje pro období 2016 až 2025. Zpracování tohoto dokumentu zajistil v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a v návaznosti na schválený Plán odpadového hospodářství České republiky Středočeský kraj v samostatné působnosti. Hlavním účelem Plánu odpadového hospodářství je napomoci vytvoření funkčního systému nakládání s odpady ve Středočeském kraji, zaměřeného na předcházení jejich vzniku, omezování množství a nebezpečnosti vznikajících odpadů a na maximální využívání vznikajících odpadů.

Schválený Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje včetně aktualizace jeho závazné části a každoročního vyhodnocení naleznete v oddílu Materiály Středočeského kraje.

K problematice odpadového hospodářství Středočeského kraje je zřízena internetová stránka https://odpady.kr-stredocesky.cz.