Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje pro období 2016 až 2025

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje pro období 2016 až 2025

Jedná se o platný dokument nahrazující  Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje.

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje pro období 2016 až 2025 (POH SK) je zpracován na základě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, navazuje na předcházející Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje pro období 2005–2015 a respektuje závaznou část Plánu odpadového hospodářství České republiky dle nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–2024.

POH SK se zpracovává s cílem předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti a zajistit nakládání s nimi v souladu se zákonem o odpadech a se zásadami ochrany životního prostředí a zdraví lidí. Jeho účelem je vytvořit funkční systém hospodaření s odpady v kraji a zajistit dynamický, vnitřně provázaný rozvoj celého systému odpadového hospodářství, definovat směry a cíle pro budoucí nakládání s odpady a stanovit zásady, opatření, postupy a nástroje k jejich dosažení.

POH SK se skládá ze 3 částí:

  • analytická část
  • závazná část
  • směrná část

Plán je zpracován na období 10 let. K jeho aktualizaci dojde při každé zásadní změně podmínek, na základě kterých byl zpracován.

Závazná část POH SK tvoří závazný podklad pro zpracování plánů odpadového hospodářství obcí. Plán odpadového hospodářství zpracovávají obce, které ke dni vyhlášení závazné části POH SK produkují více než 10 tun nebezpečného odpadu ročně nebo více než 1 000 tun ostatního odpadu ročně. Návrh plánu odpadového hospodářství jsou povinny vypracovat nejpozději do jednoho roku od vyhlášení POH SK. Ostatní obce, které ke dni vyhlášení závazné části POH SK limitní množství odpadu neprodukují, svůj plán odpadového hospodářství vypracují do jednoho roku od dosažení limitní produkce odpadu.


Dokumenty

Dokumenty