Prevence závažných havárií (PZH) ve Středočeském kraji

Prevence závažných havárií

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, zajišťuje agendu prevence závažných havárií (PZH) v souladu se zákonem č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií. Tento zákon stanoví systém prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek. Cílem je snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek.


Zařazení objektu nebo zařízení

Provozovatel předloží návrh na zařazení objektu do skupiny A nebo skupiny B  (dále jen „návrh na zařazení") dle vzoru uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu krajskému úřadu do 1 měsíce ode dne, kdy množství nebezpečné látky umístěné v objektu dosáhne nejméně množství uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu v sloupci 2 tabulky I nebo II nebo součet poměrných množství nebezpečných látek umístěných v objektu dosáhne hodnoty 1.

Krajský úřad na základě předloženého návrhu zařadí rozhodnutím objekt či zařízení do příslušné skupiny. Provozovatelé jsou povinni zpracovat bezpečnostní dokumentaci dle skupiny, kam jsou zařazeni:

  • skupina A – bezpečnostní program prevence závažné havárie a plán fyzické ochrany;
  • skupina B – bezpečnostní zpráva, vnitřní havarijní plán, podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu a plán fyzické ochrany.

Pokud je množství nebezpečné látky umístěné v objektu menší než množství uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu v sloupci 2 tabulky I nebo II a součet poměrných množství nebezpečných látek umístěných v objektu provedený podle vzorce a za podmínek uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu je menší než 1, zpracuje uživatel objektu protokol (dále jen „protokol o nezařazení") a protokol o nezařazení uchová pro účely kontroly prováděné podle § 39. Vzor protokolu o nezařazení je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

Uživatel objektu zajistí aktualizaci protokolu o nezařazení po každém zvýšení množství nebezpečné látky umístěné v objektu přesahujícím 10 % dosavadního množství nebezpečné látky umístěné v objektu nebo při umístění další nebezpečné látky v objektu, která dosud nebyla v seznamu uvedena.

Uživatel objektu předloží protokol o nezařazení nebo jeho aktualizaci krajskému úřadu do 1 měsíce ode dne, kdy množství nebezpečné látky umístěné v objektu přesáhne 2 % množství uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu v sloupci 2 tabulky I nebo II.


Integrovaná inspekce

Dodržování bezpečnostních opatření přijatých k prevenci vzniku závažné havárie v objektu nebo zařízení, vhodnost a dostatečnost prostředků zmírňujících možné dopady závažné havárie, úplnost a správnost podkladů pro zpracování vnějšího havarijního plánu a pro stanovení zóny havarijního plánování a další je kontrolováno v rámci tzv. integrovaných inspekcí. Kontrola u provozovatele, jehož objekt nebo zařízení jsou zařazeny do skupiny A, se provádí min. jednou za 3 roky, v případě skupiny B se provádí nejméně jednou ročně.


Dokumenty