Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Střední Čechy – CZ02: Aktualizace 2020

Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02: Aktualizace 2020

Prioritami z hlediska ochrany ovzduší jsou pro Středočeský kraj postupné omezování emisí vybraných znečišťujících látek a zlepšování kvality ovzduší. K dosažení těchto cílů vydalo Ministerstvo životního prostředí ve věstníku MŽP ze dne 18. 2. 2021 aktualizaci Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02. Tato aktualizace navazuje na původní Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02, který nabyl účinnosti dne 20. 6. 2016.

Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02: Aktualizace 2020 vychází z aktuálních poznatků o stavu a příčinách znečištění ovzduší zpracovaných Českým hydrometeorologickým ústavem.

Program obsahuje následující údaje:

 • aktuální informace o aglomeraci, monitorovací síti, velikosti exponované oblasti a populaci k roku 2016 (program z roku 2016 obsahoval data pouze do roku 2012)
 • aktuální imisní analýzu za použití dat k roku 2013–2017 (program z roku 2016 obsahoval pouze údaje do roku 2013)
 • aktuální emisní analýzu za použití dat k roku 2012–2016 (program z roku 2016 obsahoval emisní údaje pouze do roku 2011)
 • aktuální analýzu příčin znečištění ovzduší za využití dat pro rok 2015 nebo 2017 v případě fugitivních emisí (program z roku 2016 obsahoval analýzu příčin znečištění ovzduší pro rok 2011)
 • aktuální popis přijatých opatření až k roku 2020 (program z roku 2016 obsahoval popis opatření přijatých pouze před rokem 2016) a aktuální hodnocení jejich dopadu na kvalitu ovzduší
 • aktualizaci těch opatření, která co nejúčinněji povedou ke kvantifikovatelnému přínosu k dosažení imisních limitů v době co možná nejkratší

Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02: Aktualizace 2020 je obdobně jako program z roku 2016 členěn do 3 na sebe navazujících částí:

 • základní informace o zóně Střední Čechy (viz kap. A.)
 • analýza situace v ovzduší (viz kap. B)
 • podrobnosti o opatřeních ke zlepšení kvality ovzduší (viz kap. C)

Poslední zmíněná část (viz kap. C) obsahuje východiska vyplývající z předchozích kapitol a seznam opatření k dosažení imisních limitů, stanovení jejich efektivity a rámcový časový plán jejich provádění. K těmto opatřením mají obce a kraje dle § 9 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší za povinnost vydat podrobný časový plán jejich provádění a ten následně zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Nad rámec opatření nezbytných k dosažení imisních limitů (viz kap. C.) se Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02: Aktualizace 2020 dále odkazuje na seznam podpůrných opatření.

V rámci aktualizace tohoto programu obsahuje kapitola C následující opatření:

 • PZKO_2020_1: Účinná kontrola plnění požadavků kladených na provozovatele spalovacích zdrojů zákonem o ochraně ovzduší
 • PZKO_2020_2: Zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, významu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva

Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02

Původní neaktuální verze z roku 2016.

Prioritami z hlediska ochrany ovzduší jsou pro Středočeský kraj postupné omezování emisí vybraných znečišťujících látek a zlepšování kvality ovzduší. K dosažení těchto cílů byl vydán Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Střední Čechy – CZ02, který nabyl účinnosti dne 20. 6. 2016.

Program zlepšování kvality ovzduší byl zpracován v rámci projektu Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR. Ministerstvo životního prostředí jej vydalo formou opatření obecné povahy.

Dokument podrobně definoval příčiny znečištění ovzduší a stanovoval taková opatření, jejichž realizace měla vést ke zlepšení kvality ovzduší a k dosažení přípustné úrovně znečištění. Program vycházel z údajů o emisích a imisním zatížení, které byly zpracovávány Českým hydrometeorologickým ústavem. Pro vyhodnocení vývoje emisních bilancí byl jako základní rok použit rok 2011, a to vzhledem ke skutečnosti, že pro tento rok byla v okamžiku započetí prací na programu dostupná validovaná data. Vývoj emisních bilancí pak zahrnoval roky 2003–2011. Vyhodnocení znečištění ovzduší zahrnovalo podrobné informace za roky 2003–2012 s důrazem na rok 2011, a to z důvodu srovnání emisních bilancí a imisního zatížení. Podrobné informace byly v příslušných kapitolách PZKO zaměřeny na znečišťující látky, u kterých docházelo k dlouhodobému překračování imisních limitů.

programu byly obsaženy podrobně následující kapitoly:

 • Popis řešeného území
 • Analýza úrovně znečišťování (emisní analýza)
 • Analýza úrovně znečištění (imisní analýza)
 • Rozptylová studie
 • SWOT analýza
 • Vyhodnocení opatření přijatých před zpracováním programu
 • Podrobnosti o nových opatřeních ke zlepšení kvality ovzduší
  • emisní stropy pro skupiny vyjmenovaných stacionárních zdrojů, emisní stropy pro silniční dopravu, regulace vybraných vyjmenovaných stacionárních zdrojů, souhrnný popis opatření ke snížení emisí
  • opatření ke snížení vlivu dopravy na úroveň znečištění ovzduší
  • opatření ke snížení vlivu vyjmenovaných stacionárních zdrojů na znečištění ovzduší
  • opatření ke snížení vlivu zemědělské výroby na úroveň znečištění ovzduší
  • opatření ke snížení vlivu stacionárních zdrojů provozovaných v domácnostech na úroveň znečištění ovzduší
  • možnosti financování nově stanovených opatření
  • odhad přínosu nově zavedených opatření
 • Modelové vyhodnocení nově zavedených opatření (vyhodnocení vývoje kvality ovzduší za předpokladu, že budou provedena navržená opatření, a za předpokladu, že opatření realizována nebudou)

Dokumenty

Dokumenty