Časový plán k implementaci Programu zlepšování kvality ovzduší Zóna Střední Čechy – CZ02

Časový plán k implementaci Programu zlepšování kvality ovzduší Zóna Střední Čechy – CZ02

Časový plán k implementaci Programu zlepšování kvality ovzduší Zóna Střední Čechy – CZ02 byl zpracován a následně schválen Radou Středočeského kraje v souladu s § 9 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Obsahuje soubor povinných a podpůrných opatření, jejich aktivit a dílčích kroků, jejichž prostřednictvím bude plněn Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Střední Čechy – CZ02: Aktualizace 2020. Opatření budou průběžně plnit a realizovat Středočeský kraj, Krajský úřad Středočeského kraje a příspěvkové organizace Středočeského kraje.

Hlavní opatření Časového plánu k implementaci Programu zlepšování kvality ovzduší Zóna Střední Čechy – CZ02:

 • Opatření ke zlepšení kvality ovzduší
  • PZKO_2020_1 – Účinná kontrola plnění požadavků kladených na provozovatele spalovacích zdrojů zákonem o ochraně ovzduší
  • PZKO_2020_2 – Zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, významu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva
 • Podpůrná opatření
  • PZKO_2020_P_5 – Snížení vlivu stacionárních zdrojů na úroveň znečištění ovzduší
  • PZKO_2020_P_8 – Rozvoj bezemisní dopravy
  • PZKO_2020_P_9 – Odklon tranzitní a částí vnitroměstské dopravy mimo obydlené části obcí
  • PZKO_2020_P_10 – Zvýšení plynulosti dopravy v obcích
  • PZKO_2020_P_14 – Rozvoj alternativních pohonů ve veřejné a individuální dopravě
  • PZKO_2020_P_15 – Organizační opatření k rozvoji veřejné hromadné dopravy
  • PZKO_2020_P_16 – Technická opatření k rozvoji veřejné hromadné dopravy
  • PZKO_2020_P_17 – Omezení resuspenze z dopravy
  • PZKO_2020_P_20 – Snížení potřeby energie
  • PZKO_2020_P_21 – Omezování prašnosti ze stavební činnosti
  • PZKO_2020_P_22 – Zpevnění povrchu nezpevněných komunikací a zvyšování podílu zeleně v obytné zástavbě, omezení prašnosti z odkrytých ploch a deponií
  • PZKO_2020_P_23 – Územní plánování 

Dokumenty