Zpracovatelské kapacity BRO a BRKO

Studie Zpracovatelské kapacity BRO a BRKO se zabývala problematikou nakládání s biologicky rozložitelným odpadem (BRO) a především biologicky rozložitelným komunálním odpadem (BRKO) na území Středočeského kraje.

Biologicky rozložitelné odpady tvořily asi 23 % z celkové produkce odpadů v ČR, převážná část z nich byla tvořena odpady ze zemědělských výrob. Ve Středočeském kraji bylo v r. 2003 vyprodukováno cca 902 tisíc tun biologicky rozložitelných odpadů (včetně kalů), z nichž bylo skládkováno cca 5 % z celkové produkce.

Hlavním předmětem zájmu studie byly především biologicky rozložitelné komunální odpady, pro něž byly stanoveny cíle v Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje (POH SK).

Studie se zabývala vymezením sledovaných odpadů, stavem nakládání s BRO a BRKO v ČR i v zahraničí, snižováním množství BRKO ve Středočeském kraji, nakládáním s komunálními bioodpady a s kaly z ČOV. Zmapovala síť zařízení pro zpracování BRKO a navrhla její doplnění, popsala systémy sběru a svozové oblasti a stanovila zásady a priority v oblasti nakládání s BRKO. Věnovala se též domácímu kompostování a možnostem aplikace metody čistší produkce.


Dokumenty