Realizace centrálního zpracovatelského zařízení ve Středočeském kraji pro hlavní kategorie odpadních elektrických a elektronických zařízení

  • Zpracovatel: DHV CR, spol. s r.o.
  • Rok zpracování: 2006

Studie proveditelnosti Realizace centrálního zpracovatelského zařízení ve Středočeském kraji pro hlavní kategorie odpadních elektrických a elektronických zařízení byla zaměřena na zjištění aktuálního stavu v nakládání s těmito elektrozařízeními a elektroodpady (WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment), na prognózu vývoje a na návrh řešení pro území Středočeského kraje. Zadání této studie vyplývalo z požadavku Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje (POH SK).

Hlavním cílem první části studie bylo provést analýzu nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními na území Středočeského kraje. Specifickým cílem této části pak bylo posouzení shody stávajícího způsobu nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními s požadavky příslušných právních předpisů.

Druhá část nebyla realizována vzhledem ke skutečnosti, že z prací na první části studie vyplynulo, že kapacity zpracovatelských zařízení byly jak na úrovni krajské, tak na úrovni významných zpracovatelů mimo území kraje nenaplněné. V případě sběru odpadů na úrovni 4 kg na obyvatele, které mělo být dosaženo v roce 2008, by byly provozované kapacity zařízení dostatečné. 


Dokumenty