Revize skládek ve Středočeském kraji

 • Zpracovatel: DHV CR, spol. s r.o.
 • Rok zpracování: 2003

Krajský úřad Středočeského kraje zadal projekt Revize skládek ve Středočeském kraji s cílem vyhodnotit úroveň zajištění a provozování skládek odpadů ve Středočeském kraji včetně posouzení technického stavu provozovaných skládek ve vztahu k předpisům o skládkování v ES a ke stávajícím českým právním předpisům. Pro účely tohoto zadání byl krajským úřadem sestaven seznam 33 skládek zahrnující převážně skládky skupiny S-OO a S-NO.

Výstupy projektu měly následující podobu:

 • Výsledky kontroly každé skládky v podobě anotace ve zprávě a přiloženého auditního protokolu.
 • Návrhy – podklady pro plány úprav skládky zahrnující identifikační údaje skládky a provozovatele, posouzení shody technického zabezpečení stavu skládky s požadavky § 11 odst. 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb. a výsledek posouzení.
 • Zpráva včetně souhrnného vyhodnocení a doporučení pro další postup.

Skládky byly souhrnně hodnoceny pomocí dvou metod: ratingu a expertního vícekriteriálního hodnocení (z pohledu 4 parametrů – provozu, řízení, vlivů na ŽP a technického zabezpečení).

Jen malá část – 7 skládek z 33 hodnocených – byla v plném souladu s požadavky zákona o odpadech a příslušných ČSN, 19 skládek muselo zpracovat a realizovat krajským úřadem odsouhlasený plán úprav s cílem uvedení skládky do souladu s požadavky zákona před 16. červencem 2009, což byl termín vyplývající z implementace směrnice Rady 99/31/ES o skládkách odpadů. U 4 skládek bylo doporučeno překategorizování nebo uzavření s návaznou rekultivací.

Z provedeného auditu skládekanalýzy situace ve skládkování ve Středočeském kraji bylo vyvozeno 8 doporučení, zaměřených na:

 • evidenci skládek a aktualizace údajů
 • soustavné vyhodnocování souladu skládek a jejich provozu s požadavky zákona
 • ohlašování nepřijetí odpadu na skládku
 • metodickou a odbornou podporu pro úpravu nebo uzavírání malých skládek
 • podporu trendu ke komplexním službám v odpadovém hospodářství
 • podporu moderního řízení, EMS a uplatňování BAT u provozovatelů skládek
 • spolupráci a koordinaci mezi kraji
 • program Natura 2000

Pro další postup krajského úřadu bylo navrženo 12 dílčích kroků reflektujících uvedená doporučení. Navržena byla také doporučení pro postup dalších subjektů v dané problematice – pro Ministerstvo životního prostředíhlavní město Prahu.


Dokumenty