Možnosti využívání a odstraňování SKO

Studie Možnosti využívání a odstraňování SKO byla zadána s cílem aktualizovat informace o možnostech zpracování a následného využití, případně odstranění směsných komunálních odpadů (SKO) produkovaných obcemi a ostatními původci na území Středočeského kraje, a to ve vazbě na zákonné ukončení skládkování SKO v roce 2024.

Středočeský kraj patří mezi aktivní kraje v rámci ČR a před léty inicioval aktivity, které směřovaly k nalezení řešení pro dlouhodobé hospodaření s odpady založené na jejich recyklaci a maximálním využití. V rámci aktivit byl navržen regionální integrovaný systém nakládání s komunálními odpady. V oblasti ukončení skládkování generoval řešení zahrnující výstavbu ZEVO Mělník a sítě překládacích stanic, které by umožnily environmentálně a ekonomicky přijatelnou přepravu SKO a dalších odpadů k jejich využití.

Vzhledem k tomu, že produkce SKO ve Středočeském kraji a okolních krajích, jejichž odpad by mohl být v ZEVO Mělník rovněž využíván, byla stále poměrně vysoká a překračovala aktuálně navrženou kapacitu ZEVO Mělník, existoval zde teoreticky prostor pro doplňující řešení. Bylo tedy nutné po téměř 5 letech znovu prověřit další technologické možnosti využívání SKO tak, aby konfrontovaly nejnovější technologické poznatky s navrženým řešením, a to s ohledem na očekávané změny v legislativním rámci odpadového hospodářství EU.

Poslední komplexní analýza technologických konceptů vhodných pro řešení SKO byla zpracována v roce 2012 ve studii Technickoekonomická analýza integrovaného systému nakládání s komunálními a dalšími odpady ve Středočeském kraji.

V rámci této studie byly analyzovány reálné možnosti nakládání s SKO ve Středočeském kraji. Varianty byly vybrány a precizovány na základě předchozí studie. Studie z roku 2012 proto již neobsahovala některé varianty a možnosti, které ale bylo nutné z nejrůznějších důvodů znovu komentovat.

Řada investorů živila naději na implementaci různých technologických konceptů do reálné praxe v řešení SKO ve Středočeském kraji. Proto bylo nutno zpracovat aktuální analýzu tak, aby případní investoři nebo obce a města znali reálné možnosti a rizika těchto konceptů a dokázali tak eliminovat případné ztráty nebo zhodnotit reálné možnosti pro jejich bezproblémové uvedení do praxe.


Dokumenty