Zhodnocení stavu důlních prostorů po těžbě štěrkopísku ve Středočeském kraji se zaměřením na způsob jejich zavezení a rekultivace provedené s využitím odpadů, vedlejších energetických produktů (VEP) a certifikovaných stavebních recyklátů

Projekt Zhodnocení stavu důlních prostorů po těžbě štěrkopísku ve Středočeském kraji se zaměřením na způsob jejich zavezení a rekultivace provedené s využitím odpadů, vedlejších energetických produktů (VEP) a certifikovaných stavebních recyklátů byl zaměřen na posouzení stavu lokalit využívaných v regionu Středočeského kraje pro těžbu štěrkopísku se specifickým důrazem na zhodnocení procesu rekultivace těžebních míst prováděné s využitím odpadů, vedlejších energetických produktů (VEP) a certifikovaných stavebních recyklátů.

Projektové řešení bylo rozvrženo do dvou navazujících fází, kde první měla charakter souhrnné teoretické rešerše k dané problematice, zatímco druhá zahrnovala sled technických prací (vzorkování, analýzy) k získání aktuálních objektivních dat a jejich vyhodnocení. Zásadním výstupem projektu byla ucelená a objektivně podložená informace k environmentální bezpečnosti rekultivace současných i bývalých těžeben štěrkopísku prováděné s využitím potenciálně rizikových materiálů. Zadavatel tak realizací tohoto projektu získal velmi účinný nástroj použitelný jak pro budoucí rámcová řešení rekultivačních činností, tak i pro případná opatření na úrovni jednotlivých lokalit, kde by komerční aktivity přinášely nepřijatelná rizika vůči životnímu prostředí. 

Náplní řešeného projektu bylo racionální posouzení rizik souvisejících se zavážením prostor po těžbě štěrkopísku nepůvodními materiály, jako například výkopovými zeminami, stavebními odpady nebo vedlejšími energetickými produkty. V rámci projektu byly uvažovány pouze lokality nacházející se na území Středočeského kraje. Řešení projektu bylo v souladu s výchozím zadáním věcně rozděleno do osmi logicky navazujících dílčích bodů uspořádaných do následujících tří etap:

  • 1. etapa: rešeršní činnosti
  • 2. etapa: technické práce
  • 3. etapa: hodnoticí činnosti

V teoretické části projektu bylo identifikováno 86 těžeben, kde pro 60 z nich byl vytvořen alespoň dílčí popis. Na 15 těžebnách proběhly odběry vzorků tuhých zavážecích materiálů, kde bylo odebráno a následně analyzováno celkem 44 vzorků. Dále bylo v rámci projektu provedeno vzorkování podzemní vody prostřednictvím monitorovacích vrtů a studní, kde bylo odebráno celkem 58 vzorků.

V rámci hodnoticí části projektu byly zjištěny následující dílčí závěry:

  • Porovnání dat pro tuhé rekultivační materiály s limitními hodnotami vyhlášky č. 294/2005 Sb. ukázalo, že naprostá většina vzorkovaných materiálů vyhovovala podmínkám pro ukládání na povrchu terénu.
  • Z hlediska rizika vůči podzemní vodě bylo lze za potenciálně problémové považovat zejména látky nacházející se ve formě rozpustných aniontů, které snadno procházely horninovým prostředím v okolí pískoven, prakticky nejvýznamnějším zástupcem tohoto typu kontaminantů zřejmě byl arsen v aniontové formě.
  • Potřeba nových technických či administrativních nástrojů pro účinnější monitoring rekultivačních prací nebyla v průběhu řešení zjištěna.

Dokumenty