Nakládání s nebezpečným odpadem ze zdravotnictví s důrazem na řešení odpadů z organizací zřizovaných Středočeským krajem nebo obcemi na území Středočeského kraje

  • Zpracovatel: DHV CR, spol. s r.o.
  • Rok zpracování: 2004

Cílem studie Nakládání s nebezpečným odpadem ze zdravotnictví s důrazem na řešení odpadů z organizací zřizovaných Středočeským krajem nebo obcemi na území Středočeského kraje bylo zhodnocení produkce, způsobů nakládání, logistiky a způsobů odstraňování specifických zdravotnických odpadů ve Středočeském kraji a návrh řešení pro nakládání s těmito odpady včetně jejich odstraňování.

Studie byla rozdělena do dvou fází:

  • Fáze 1: Analytická část – zhodnocení produkce, způsobů nakládání, logistiky a způsobů odstraňování specifických zdravotnických odpadů na území Středočeského kraje se zaměřením na zdravotnická zařízení zřizovaná Středočeským krajem nebo obcemi na území kraje
  • Fáze 2: Návrhová část – návrh řešení pro nakládání s těmito odpady včetně jejich odstraňování

Analytická část studie byla zpracována s využitím dat o produkci specifických odpadů ze zdravotnictví a nakládání s nimi získaných vlastním dotazníkovým průzkumem u producentů odpadů i u firem nakládajících s těmito odpady, z dostupných databází a z údajů získaných z odborné literatury.

Z průzkumu provedeného v rámci analytické části vyplynulo, že systém nakládání se specifickými odpady ze zdravotnictví na území Středočeského kraje vykazoval ve všech fázích nakládání s odpady (vznik, shromažďování, transport a odstraňování) rozdílnou úroveň naplňování legislativních i hygienických podmínek. Systém dosud nebyl jednotný a jednotlivé operace při nakládání s odpady nebyly plně kompatibilní. Závěry poukazovaly jednoznačně na potřebu vybudování jednotného systému nakládání s odpady, který by maximálním způsobem přebíral povinnosti původců a umožnil jejich efektivní a bezpečné odstraňování. Navrhovaný systém by musel být schopen zajistit bezpečné a rychlé odstraňování odpadů i v případě náhlých výpadků některých článků řetězce nakládání se specifickými odpady ze zdravotnictví.

Návrhová část studie byla zpracována na základě výsledků a závěrů analytické části. Předkládala intervenční řešení (řešení se opíralo o finanční podporu z Fondu soudržnosti) a neintervenční řešení problematiky nakládání se specifickými odpady ze zdravotnictví včetně odstraňování těchto odpadů na území Středočeského kraje.

Z provedených hodnocení přínosů a rizik jednotlivých scénářů se jako optimální jevil regionální scénář, který by do sebe v maximální možné míře integroval nosné prvky nadregionáního scénáře, tj. přenesení výkonu provozních činností na nezávislé společnosti disponující odpovídajícími zkušenostmi s nakládáním se specifickými odpady ze zdravotnictví. Regionální scénář byl proto v návrhové části rozpracován do větších detailů včetně navržení několika opatření pro jeho realizaci.


Dokumenty