Podpora veřejné hromadné dopravy ve Středočeském kraji s cílem její postupné ekologizace přechodem na alternativní druh paliva, resp. pohonu

V roce 2006 byla na základě pověření Krajského úřadu Středočeského kraje vydána závěrečná zpráva o studii proveditelnosti Podpora veřejné hromadné dopravy ve Středočeském kraji s cílem její postupné ekologizace přechodem na alternativní druhy paliva, resp. pohonu. Cílem studie bylo přispět ke splnění emisního stropu pro Středočeský kraj, který byl překračován v případě NOX a VOC, kde byl tento strop zcela vyčerpán.

Navržený postup řešení byl v souladu s požadavky zadavatele a dále byl konkretizován navrhovatelem. Řešení bylo koncipováno jako integrace využívání alternativních paliv ve veřejné dopravě a opatření k preferenci využívání hromadné dopravy na úkor individuální automobilové dopravy.

Závěry a doporučení ke studii proveditelnosti byly formulovány ze dvou pohledů. Prvním hlediskem byl primární cíl zadavatele studie proveditelnosti, a to možnosti snížení emisí NOX a VOC, u nichž hrozilo riziko překročení emisních stropů stanovených pro Středočeský kraj. Druhé hledisko bylo formulováno na základě strategických cílů a priorit Evropské unie v oblasti zavádění alternativních paliv, které také implementovala do své legislativy Česká republika.

Jedná se o již neplatný archivní dokument.

Dokumenty