Stanovení obsahu vybraných persistentních organických polutantů (POPs) v ovzduší na území Středočeského kraje

Cílem projektu Stanovení obsahu vybraných persistentních organických polutantů (POPs) v ovzduší na území Středočeského kraje bylo stanovení obsahu POPs ve volném ovzduší na vybraných lokalitách Středočeského kraje s využitím pasivních vzorkovačů. Do skupiny sledovaných POPs byly pro potřeby studie zařazeny polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs), polychlorované bifenyly (PCBs), organochlorové pesticidy (OCPs) a polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDDs/Fs).

V rámci projektu byly realizovány odběry volného ovzduší na předem vybraných lokalitách Středočeského kraje. Jednalo se o dlouhodobý odběr pasivními vzorkovači ovzduší na bázi polyuretanového filtru (PUF) pro stanovení dlouhodobého zatížení POPs škodlivinami. Pro posouzení sezónních vlivů na koncentrace sledovaných látek bylo provedeno celkem pět 28denních expozičních kampaní.

Odběrové kampaně byly realizovány v termínech 7.9.–5.10.2007, 5.10.–2.11.2007, 2.11.–30.11.2007, 30.11.2007–11.1.2008 a 11.1.–8.2.2008.

Studie neodhalila kontaminaci sledovaných lokalit žádnou z monitorovaných skupin látek v takové míře, která by vyžadovala okamžité řešení a představovala zdravotní riziko pro obyvatele těchto lokalit.

Využitý způsob odběru vzorků ovzduší pomocí tzv. pasivních vzorkovačů umožňoval další využití projektu. Jednou z nejcennějších informací, kterou tento druh vzorkování a měření generoval, byla možnost tvorby časových řad (trendů), podávajících informace o tom, zda se situace na daném místě za použití stále stejných vzorkovacích a měřicích metod zlepšovala, nebo zhoršovala.

Jedná se o již neplatný archivní dokument.

Dokumenty