Koncepce informačního systému ochrany přírody a krajiny

Účelem projektu Koncepce informačního systému ochrany přírody a krajiny bylo navrhnout a vytvořit informační systém ochrany přírody a krajiny a zefektivnit přístup odborné i široké veřejnosti k vybraným informacím o klíčových přírodních a krajinných prvcích, které jsou předmětem zvláštní ochrany.

Projekt měl 3 cíle:

  • Zpracování koncepce informačního systému ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje.
  • Vytvoření a naplnění databází významných krajinných prvků (VKP), přírodních parků a památných stromů na území Středočeského kraje.
  • Prezentace dat informačního systému ochrany přírody a krajiny na internetových stránkách Středočeského kraje.

Pro zpracování koncepce byla provedena analýza tehdejšího stavu informací o ochraně přírody a krajiny ve Středočeském kraji. Byly stanoveny skupiny potenciálních uživatelů informačního systému, přičemž pro každou skupinu byly analyzovány potřeby z pohledu potenciálního využití informačního systému.

Ve druhé fázi byly vytvořeny databáze registrovaných VKP, přírodních parků a památných stromů, a to z dostupných digitálních i analogových podkladů Středočeského kraje, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK), obcí s rozšířenou působností (ORP) a obcí s pověřeným obecním úřadem (OPOÚ). K výše uvedeným databázím byl dodán metainformační katalog MICKA s vyplněnými metadaty dle standardu ISO 19115.

Data byla na internetu a intranetu prezentována formou Geoportálu ŽP Středočeského kraje (mapová aplikace HSLayers Geoportál / UMN MapServer), jenž kromě jiného umožňoval zobrazení webových mapových služeb (WMS) AOPK a CENIA či on-line editaci dat referentům OPOÚ. Tato mapová aplikace fungovala až do roku 2013, kdy byla nahrazena aplikací Ochrana přírody a krajiny Středočeského kraje zpracovanou v prostředí ArcGIS API for Flex a posléze v prostředí Web AppBuilder for ArcGIS.


Internetová aplikace

Ochrana přírody a krajiny Středočeského kraje

  • Mapová aplikace s Koncepcí informačního systému ochrany přírody a krajiny
  • Seznam vrstev: „Ostatní prvky OPK“

Dokumenty