Regionální a nadregionální úroveň ÚSES na území Středočeského kraje

Základním úkolem studie Regionální a nadregionální úroveň ÚSES na území Středočeského kraje bylo vyhodnocení aktuálního stavu vymezení regionálních a nadregionálních prvků územního systému ekologické stability (ÚSES) v územně plánovací dokumentaci (ÚPD) obcí Středočeského kraje a na jejich základě zkontrolovat návaznost systému v rámci kraje, prostorové parametry a splnění úkonů vyplývajících z Územně-technického podkladu Nadregionální a regionální ÚSES ČR (ÚTP). Následně měl být vypracován návrh řešení zjištěných nesrovnalostí.

Práce probíhaly ve 4 etapách:

  • Přípravná etapa, ve které byly shromážděny dostupné územně plánovací dokumentace obcí Středočeského kraje.
  • Analytická etapa, kdy byla provedena kontrola prvků v rámci jednotlivých ORP. Byla kontrolována především návaznost celého systému v rámci ORP, kraje a se sousedními kraji, dále pak prostorové a přírodovědné parametry a splnění ÚTP a územních plánů velkých územních celků (ÚP VÚC). Překontrolováno bylo i zastoupení jednotlivých biocenter v biogeografických jednotkách (nadregionální biocentra v bioregionech a regionální biocentra v typech biochor).
  • Koordinacní etapa, kdy bylo navrženo řešení zjištěných nesrovnalostí, doplnění chybějících prvků a doplnění identifikačních údajů.
  • Závěrečná etapa, kdy byl digitalizován navržený systém ÚSES, vytvořena databáze prvků s jednotlivými atributy a vyhotovena textová a tabulková část studie.

Výsledkem studie byl návrh ucelené, navazující a parametrům metodik odpovídající sítě ÚSES ve Středočeském kraji. Grafická vrstva v digitální podobě obsahovala identifikační údaje a charakteristiku jednotlivých prvků včetně provedených úprav oproti ÚTP, ÚP VÚC nebo ÚPD obcí. Výsledná data se stala základním zdrojem pro zpracování ÚSES v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje.


Internetová aplikace

Ochrana přírody a krajiny Středočeského kraje

  • Mapová aplikace se studií Regionální a nadregionální úroveň ÚSES na území Středočeského kraje
  • Seznam vrstev: „ÚSES / ÚSES dle generelu ÚSES (2009) – neplatné“

Dokumenty