Koncepce protipovodňových opatření Středočeského kraje

Koncepce protipovodňových opatření Středočeského kraje byla příspěvkem Středočeského kraje do projektu LABE-ELBE – Adaptace na povodňové riziko. Projekt byl součástí Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa a byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Kapitola A popisovala srážko-odtokové charakteristiky území včetně hydrologických údajů a hodnotila srážko-odtokové vztahy.

Kapitola B hodnotila vliv srážko-odtokových vztahů na průběh povodní na významných vodních tocích i na malých vodních tocích. Současně zde byla identifikována kritická místa na vodních tocích – úzká hrdla – a vymezena zastavěná území nechráněná nebo nedostatečně chráněná před povodněmi. Primární výběr obsahoval 122 obcí.

Kapitola C popisovala nebezpečí výskytu povodní a možných škod a hodnotila významné historické povodně.

Kapitola D stanovila cíle ochrany před povodněmi pro jednotlivé obce, které byly zařazeny do primárního seznamu a byly koncepcí dále posuzovány. Na základě porovnání stávající a cílové ochrany bylo do dalšího šetření zahrnuto 115 obcí. Dále byly popsány zásady strategie ochrany před povodněmi a programy prevence před povodněmi.

Kapitola E navrhovala opatření na ochranu území před povodněmi, stěžejním dokumentem byl návrh opatření formou jednotlivých listů opatření – karet, doplněný zápisem z místního šetření s fotodokumentací (pokud bylo nutné ho provádět). Návrh byl popsán a schematicky zakreslen do mapy vhodného měřítka. Karta obsahovala i základní údaje – počet obyvatel celkem, z toho počet ohrožených a ochráněných realizací navrhovaného opatření, odhad potenciálních povodňových škod a odhad nákladů na realizaci opatření.

Kapitola F na základě sumarizace výsledků stanovila priority realizace navrhovaných opatření pro Středočeský kraj.

Kapitola G obsahovala obecný popis ekonomického hodnocení protipovodňových opatření a analýzu záplavových území při Q100, z níž vznikly mapy povodňového nebezpečí, registr lokalit nechráněných nebo nedostatečně chráněných před povodněmi a podklad pro odhad povodňových škod.

Kapitola H obsahovala závěrečné shrnutí výsledků a doporučení pro další postup. Byly v ní uvedeny výsledné návrhy, provedené na základě analýzy záplavových území a místního šetření. Všechny návrhy byly lokalizovány do povodí hlavních vodních toků Středočeského kraje – Labe, Vltavy, Jizery, Berounky a Sázavy.


Internetová aplikace

Koncepce protipovodňových opatření Středočeského kraje

  • Internetová aplikace Koncepce protipovodňových opatření Středočeského kraje

Dokumenty