Studie odtokových poměrů na území Středočeského kraje

Zadáním studie bylo zpracování mapy odtokových poměrů v úrovni povodí 4. řádu na území Středočeského kraje a klasifikace těchto povodí z hlediska jejich nebezpečnosti, co se týče produkce povrchového odtoku. Tento materiál měl sloužit k porovnání jednotlivých lokalit, povodí nebo jejich částí při plánování a realizaci preventivních protipovodňových opatření na území Středočeského kraje. Řešený projekt měl v sobě zahrnutou i složku vývojovou – zadáním bylo testovat pro sestavení klasifikace povodí z hlediska jejich nebezpečnosti alespoň tři hydrologické metody, porovnat je a doporučit nejvhodnější z nich pro další vyhodnocení a případné využití v širším měřítku.

Výstupem byla mapa kategorizace jednotlivých povodí z hlediska jejich produkce povrchového odtoku, nikoliv pak sčítání, transformace a posun odtoků hydrologickou sítí povodí.

Podle uvedených zásad byly pro testování zvoleny následující 4 přístupy:

  • metoda čísel odtokových křivek (CN-křivek) – objemy odtoku (Pasák a kol., 1983)
  • metoda čísel odtokových křivek (CN-křivek) – kulminační průtoky (Pasák a kol., 1983)
  • metoda odtokového součinitele (proporční metoda) (Tan et al., 2000)
  • metoda poměru odnosu (SDR) (Williams, 1977, in Janeček, 2002)

Studie vyhodnotila odtokové poměry v dílčích povodích 4. řádu hydrologického pořadí na celém území Středočeského kraje celkem čtyřmi různými metodami a vytipovala dílčí povodí, která jsou nejnebezpečnější z hlediska tvorby povrchového odtoku v reakci na přívalovou srážku. Pro některá z takto vytipovaných povodí byly v následujících letech zpracovány lokální studie odtokových poměrů.


Dokumenty