Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Výrovka

Logo EU FS OPŽP

Středočeský kraj nechal zpracovat Studii odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Výrovka. Akce byla spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), prioritní osy 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, specifický cíl 1.4. – Podpořit preventivní protipovodňová opatření.

Zájmové území představovalo povodí Výrovky bez levého přítoku Šembery, rozprostírající se na území o rozloze 35 306 ha. Cílem projektu bylo zvýšení retence vody v povodí, umožnění neškodného rozlivu vody v nivě, zvětšení retenční kapacity rybníků, zachycení povodňových průtoků v suchých retenčních nádržích (poldrech) a ochrana intravilánu přírodě blízkými úpravami vodních toků.


Dokumenty

Dokumenty