Analýza a příprava opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody

Analýza a příprava opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody na území Středočeského kraje

Jedná se o platný dokument související s  Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje.

Usnesením vlády České republiky č. 620 ze dne 29. 7. 2015 byl schválen soubor úkolů, který se v řadě oblastí týká i součinnosti krajů a krajských úřadů. Jedná se o úkoly, které zasahují do všech oborů vodního a lesního hospodářství a zemědělství a významně se týkají i ochrany životního prostředí.

Byl schválen i úkol C/3, a to: „Provést revizi funkčnosti stávajících propojení a zjistit potenciální možnosti nových propojení vodárenských soustav (v rámci plánů rozvoje vodovodů a kanalizací) za účelem optimalizace distribuce pitné vody v období sucha a nedostatku vody s ohledem na výhledovou potřebu vody, včetně revize stávajících kapacit pro náhradní zásobování pitnou vodou." Cílem je zhodnocení stávajícího stavu zásobování pitnou vodou ve Středočeském kraji a zahrnutí případných změn do Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje.

Středočeský kraj proto nechal zpracovat studii Analýza a příprava opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody na území Středočeského kraje, jejímž výstupem je návrh opatření ke snížení negativních dopadů sucha ve Středočeském kraji.

Koncepce řeší analýzu dopadů sucha na zásobování obyvatel pitnou vodou. Základním podkladem byly informace od jednotlivých obcí, provozovatelů a obcí s rozšířenou působností. Z průzkumu vyplynulo, že suchem bylo ovlivněno minimálně 130 tisíc obyvatel.

Jako hlavní problémy v zásobování obyvatel při déle trvajícím suchu se vedle nedostatečné kapacity vodních zdrojů či snížené kvality ukázala nedostatečná akumulace ve vodojemech a neukázněnost občanů při vyhlášení omezení odběrů. V některých lokalitách kolem Prahy jsou systémy přetížené masívním rozvojem a jejich dostavba probíhá nekoordinovaně jednotlivými developery bez logického uspořádání a centrálního řešení základních objektů distribučních systémů. Lokality pověšené na pražskou distribuční síť jsou často, a budou při dalších nárůstech, limitovány průměrnými denními odběry s požadavkem na výstavbu vyšší akumulace. Rovněž stejný požadavek je na přivaděčích do Prahy. U lokalit vhodných k dopojení na skupinové systémy bylo navrženo jejich připojení bez ohledu na existenci problémů se suchem spojených či jejich nesouhlas.

Koncepce byla vytvořena tak, aby vyřešila části obcí, které lze vyřešit a vymezila ty, kde je to obtížné. U systémů s problémy byla navržena opatření k rozšíření či doplnění objektů (VZ, ÚV, VDJ). Na skupinových vodovodech byla navržena opatření ke zlepšení dodávky pitné vody – zpravidla posílení vodních zdrojů o zdroje nevyužívané, posílení akumulací ve vodojemech a rekonstrukce stěžejních dožívajících přivaděčů či úpraven vody. Část lokalit (56) nebyla vyřešena z důvodu neznámé příčiny či jejich malé velikosti. V některých z nich mohlo dojít jen ke špatné interpretaci informací z dotazníku.


Dokumenty